- Chú ý: Chỉ sử dụng trình duyệt Safari mặc định của iPhone/iPad để đăng ký tài khoản
Không sử dụng Máy Tính để đăng ký tài khoản, nếu sử dụng Máy Tính sẽ không cài được game !
Hướng dẫn đăng ký tài khoản.