- Chú ý: Chỉ có thể đăng ký khi sử dụng trình duyệt Safari mặc định của iPhone/iPad !
Hướng dẫn đăng ký tài khoản.